Convenant

Onderstaand kunt u het convenant lezen dat de gemeente Krimpen aan den IJssel en het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel zijn overeengekomen.

Convenant Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel

de gemeente Krimpen aan den IJssel, vertegenwoordigd door:
mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder Seniorenbeleid

en

het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel, vertegenwoordigd door:
de heer G. van der Kruijt, voorzitter

de heer Th.S. Bakker, secretaris

Overwegende dat:

 • er in de afgelopen jaren hard gewerkt is om te komen tot een adequaat voorzieningenaanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn afgestemd op de behoefte van senioren
 • senioren zelf daar middels het project Ouderenproof in belangrijke mate aan bijgedragen hebben
 • er nog veel werk te verzetten is om Krimpen aan den IJssel levensloopbestendig te maken en te houden
 • de inbreng van actieve senioren daarbij noodzakelijk blijft
 • het nodig is die inbreng opnieuw gestalte te geven in de vorm van een Seniorenplatform

Voorts overwegende dat:

 • het in het belang van alle senioren van Krimpen aan den IJssel is dat gemeente en Seniorenplatform constructief samenwerken
 • alle partijen in de Stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn hebben uitgesproken de status van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel te erkennen

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 Instelling en naam

 1. Ingesteld is een vaste commissie van advies aan het college van burgemeester en wethouders, zoals bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet.
 2. Het platform heeft de naam “Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel”; de eerste maal zijn de leden van het Seniorenplatform voor een periode van 3 jaar benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Bij opvolging ligt deze taak bij het platform zelf.
 3. Het platform is een onafhankelijk adviserend orgaan voor gemeente en andere lokale organisaties op ondermeer de terreinen van wonen, zorg en welzijn.
 4. Het onder 2 genoemde Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel wordt in dit convenant verder aangeduid als Seniorenplatform.

Artikel 2 Doelstelling
De doelstelling van het Seniorenplatform is het bevorderen van beïnvloeding van beleid vanuit de seniore inwoners van Krimpen aan den IJssel door:

 1. Consultatie en advisering in de voorbereidende fase van beleidsontwikkelingen waardoor bij alle partijen draagvlak ontstaat voor vernieuwingen.
 2. Het houden van een vinger aan de pols bij de implementatie en uitvoering van beleid.
 3. Betrokkenheid bij de evaluatie van beleid.

Artikel 3 Taken van het Seniorenplatform

 1. dient het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd van advies op de terreinen van wonen, zorg, welzijn, vervoer, dienstverlening, veiligheid et cetera daar waar het de belangen van senioren raakt.
 2. adviseert de organisaties die zitting hebben in de Stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn.
 3. heeft een waarnemende zetel in de Stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn.
 4. maakt, tezamen met het Platform Gehandicaptenbeleid, deel uit van de Klankbordgroep Woonzorgzonering.
 5. is vertegenwoordigd in het Wmo beraad (i.o.).
 6. houdt “een vinger aan de pols” op de voortgang en uitvoering van de aanbevelingen uit het project Ouderenproof.
 7. Onderhoudt het contact met haar achterban (de senioren in Krimpen aan den IJssel), communiceert over haar werkzaamheden, creëert draagvlak voor het mede vormgeven van seniorenbeleid en zet hiertoe verschillende participatie-instrumenten in.

Artikel 4 Samenstelling

 1. Bij de oprichting van het Seniorenplatform zijn de leden via een open advertentie geworven.
 2. Het Seniorenplatform bestaat uit 8 – 12 leden en heeft zoveel als mogelijk is een gemêleerde samenstelling die recht doet aan de seniore bevolkingssamenstelling van Krimpen aan den IJssel. Daarbij wordt rekening gehouden met een vertegenwoordiging van georganiseerden en niet-georganiseerden, een evenwichtige deelname van mannen en vrouwen, de deelname van senioren met een functiebeperking, de deelname van senioren met verschillende kerkelijke en/of etnische achtergronden.
 3. De voorzitter is onafhankelijk benoemd.
 4. De leden van het Seniorenplatform zijn woonachtig in Krimpen aan den IJssel en hebben de leeftijd van 55 jaar of ouder.

Artikel 5 Werkwijze

 1. Ter bepaling van de werkwijze stelt het Seniorenplatform een huishoudelijk reglement op.
 2. Het huishoudelijk reglement regelt de aansturing, de besluitvormingsprocedures, de vergaderfrequenties, de zittingsduur, de procedures voor toe- en aftreden van de leden, de communicatie en contacten met de doelgroep en overige zaken de werkwijze betreffende.
 3. Ter uitvoering van het werk stelt het Seniorenplatform een jaarwerkplan op.

Artikel 6 Adviesprocedure gevraagd advies

 1. Het gemeentebestuur vraagt advies aan het Seniorenplatform op een zodanig moment dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op de gemeentelijke besluitvormingsprocedure.
 2. Het Seniorenplatform brengt binnen zes weken na aanvraag van het gemeentebestuur het gevraagde advies uit. Deze termijn kan worden verlengd, indien geconstateerd wordt dat verder onderzoek (bijvoorbeeld consultatie van achterban e.d) nodig is. Hierover worden dan nadere afspraken gemaakt.
 3. Het advies aan het gemeentebestuur is zoveel mogelijk ‘smart’ geformuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden).
 4. Alvorens het advies wordt uitgebracht, vindt indien nodig overleg plaats met de gemeentelijke contactambtenaar over de adviesaanvraag.
 5. Het gemeentebestuur geeft binnen zes weken na ontvangst van het advies een reactie op het advies. Deze termijn kan worden verlengd indien geconstateerd wordt dat nader onderzoek e.d. nodig is. Hierover worden dan nadere afspraken gemaakt.
 6. Indien het advies niet wordt overgenomen wordt dit met redenen omkleed.
 7. Het gemeentebestuur spant zich in om een aangenomen advies zoveel als mogelijk is uit te voeren en bericht daarover aan het Seniorenplatform.

Artikel 7 Adviesprocedure ongevraagd advies

 1. Het Seniorenplatform kan ongevraagd advies uitbrengen als zij dit nodig acht.
 2. Het advies aan het gemeentebestuur is zoveel mogelijk smart geformuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden)
 3. Alvorens het advies wordt uitgebracht, vindt indien nodig overleg plaats met de gemeentelijke contactambtenaar over de adviesaanvraag.
 4. Het gemeentebestuur geeft binnen zes weken na ontvangst van het advies een reactie op het advies. Deze termijn kan worden verlengd indien geconstateerd wordt dat nader onderzoek e.d. nodig is. Hierover worden dan nadere afspraken gemaakt.
 5. Indien het advies niet wordt overgenomen wordt dit met redenen omkleed.
 6. Het gemeentebestuur spant zich in om een aangenomen advies zoveel als mogelijk is uit te voeren en bericht daarover aan het Seniorenplatform.

Artikel 8 Overleg

 1. Minimaal één maal per jaar vindt overleg plaats met de verantwoordelijk wethouder over de stand van zaken en het functioneren van het platform.
 2. Elk kwartaal vindt overleg plaats met de contactambtenaar over de adviezen en adviesaanvragen.

Artikel 9 Middelen en verantwoording

 1. Voor de ondersteuning van het Seniorenplatform stelt het gemeentebestuur op basis van een door het Seniorenplatform ingediend werkplan jaarlijks een structureel budget beschikbaar.
 2. Het Seniorenplatform beslist over de besteding van deze middelen en draagt samen met stichting Meldpunt zorg voor een jaarlijkse inhoudelijk en financiële verantwoording van de besteding aan het gemeentebestuur.
 3. Naar aanleiding van de verantwoording vindt een evaluatiegesprek met de gemeente plaats waaraan zowel de wethouder als de contactambtenaar deelnemen.
 4. Het gemeentebestuur spant zich in om aanvullende ondersteuning te verkrijgen voor het Seniorenplatform middels andere subsidiemiddelen.
 5. Een hiertoe op te stellen subsidieaanvraag wordt in samenspraak met Seniorenplatform en de gemeente opgesteld. Het doel en de besteding van de aanvullende middelen maken onderdeel uit van deze aanvraag. Gemeente is verantwoordelijk voor de afrekening van de aanvullende middelen met derden.

Artikel 10 Duur van de overeenkomst

 1. Deze overeenkomst wordt gesloten voor de duur van drie jaar en wordt daarna stilzwijgend met telkens drie jaar verlengd.
 2. Beide partijen zijn gerechtigd tussentijds voorstellen tot wijziging aan de orde te stellen.

Artikel 11 Geschillen

 1. Bij geschillen streven partijen ernaar in overleg tot een redelijke oplossing te komen.
 2. Indien een oplossing niet binnen een redelijke termijn gevonden wordt, kan het geschil aan een onafhankelijke derde worden voorgelegd. Deze derde wordt in overleg met elkaar aangewezen. De uitspraak hiervan is bindend voor beide partijen.

Aldus overeengekomen door partijen op 28 juni 2006.